packaging packaging packaging
Onze producten
Cooking
Cooking
Cooking
Cooking
packaging packaging
Sneetjes
packaging
Als aperitief
packaging
Geraspte biokazen
packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging
Geraspte kazen
packaging packaging packaging packaging packaging
Cook easy
packaging
Kids

Sneetjes

Nieuw ! Ontdek de nieuwe sneetjes Den Belg. 100% Belgische kaas. Perfect voor boterhammen, sandwiches of croques.

Als aperitief

Ontdek onze kazen die zorgvuldig werden uitgekozen op basis van smaak en kwaliteit. Ideaal om bij het aperitief gezellig samen te delen.

Geraspte biokazen

Geraspte biokazen met 100% smaak, zonder kunstmatige additieven! Ontdek onze selectie geraspte kazen op basis van biomelk van boerderijen met een hart voor de natuur en het dierenwelzijn. Op en top genieten, met respect voor de natuur.

Geraspte kazen

Geraspte kazen: 100% smaak, zonder kunstmatige additieven! Vache Bleue is als Belgisch bedrijf al sinds 1927 gespecialiseerd in kazen. En biedt een uitgebreid assortiment heerlijke geraspte kazen aan. Om lekker te genieten op elk moment.

Op je boterham

Lekker, praktisch en met respect voor de planeet. Smul van heerlijke kaassneetjes op je boterham! Nu in een nieuwe praktische verpakking met 41% minder plastic dan een klassieke verpakking met plastic schaaltje.

Hongertjes

Hongertjes? Een heerlijk tussendoortje van 100% natuurlijke kaas voor als je zin hebt in iets lekkers… En bovendien een gezonder alternatief dan de traditionele snacks!

Cook easy

Ontdek onze mengelingen met 3 geraspte kazen voor nog meer smaak. Perfect om mee te koken, 100% smaak en zonder kunstmatige additieven. Onze kaasmengelingen zijn zorgvuldig samengesteld om de beste bakresultaten te garanderen. Puur plezier voor al je gerechten!

Kids

Hongertjes? Een heerlijk tussendoortje van 100% natuurlijke kaas voor als je zin hebt in iets lekkers… En bovendien een gezonder alternatief dan de traditionele snacks!

Den Belg Caractere

Den Belg Zacht

Mix Sauce op Belgische wijze

Geraspte Emmental

Duo Gruyère & Emmental

Geraspte Emmental Light

Geraspte Cheddar

Tradition

Mix Pasta bio

Mix Gratin

Mix Pizza

Mix Pasta

Cheddar blok

Fun Cheese
De Smurfen

Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Fun Cheese
De Smurfen
Mix Gratin
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Geraspte Cheddar
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Mix Gratin
Geraspte Cheddar
Mix Gratin
Mix Gratin
Mix Gratin
Tradition
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Duo Gruyère & Emmental
Mix Pizza
Mix Pasta bio
Cheddar blok
Tradition
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental Light
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Mix Gratin
Mix Gratin
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Tradition
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Pizza
Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Cheddar
Geraspte Cheddar
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Emmental
Tradition
Duo Gruyère & Emmental
Cheddar blok
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Cheddar blok
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Mix Pizza
Mix Pizza
Mix Pizza
Mix Pasta bio
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Cheddar blok
Mix Pasta
Mix Pasta
Mix Pizza
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Sauce op Belgische wijze
Tradition
Mix Gratin
Geraspte Cheddar
Mix Gratin
Cheddar blok
Geraspte Cheddar
Mix Pizza
Geraspte Cheddar
Vache Bleue-questions sur le fromage
vache bleue teste et approuve new
normes de qualite_vache bleue_new
vache bleue rien a cacher new
Vache Bleue_lait de montagne
Vache Bleue Pourquoi Consommer Lait Produits Laitiers
Vache bleue_produits laitiers nutriments_melkproducten
vache bleue_calcium atout
vache bleue_questiosn fromage
alimentation saine_vache Bleue
vache bleue_restes de fromage
vache bleue_gratin
vache bleue_pizza
vache bleue_fondue au fromage

Algemene verkoopsvoorwaarden Belux

I. Algemeenheden

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn tussen partijen. Het ontbreken van protest van onzentwege tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van de klant geldt in geen geval als aanvaarding van de algemene voorwaarden van de klant.
 2. De nietigheid van een clausule van de algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de overige clausules. De overige clausules behouden ten volle hun geldigheid en uitwerking.
 3. Indien wij een clausule van onderhavige algemene voorwaarden niet inroepen, betekent dit geenszins dat wij afstand doen van de rechten die wij eruit kunnen putten.

II. Aanbod en bestelling

 1. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van lonen en producten die gelden op het ogenblik dat onze offertes worden overgemaakt en zijn uitdrukkelijk onderworpen aan de wijzigingen die deze waarden zouden kunnen ondergaan.
 2. Een bestelling wordt enkel in acht genomen vanaf het ogenblik dat ons het dubbel van onze offerte werd terugbezorgd, behoorlijk gedateerd en voor akkoord ondertekend door de klant.
 3. De klant heeft de contractuele mogelijkheid om tot 24 (werk)uren vóór de leveringsdatum aan zijn bestelling te verzaken. Hij zal dan een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van:
  • 15% van de waarde van de bestelling wanneer de annulering gebeurt minstens 30 kalenderdagen vóór de voorziene leveringsdatum;
  • 30% van de waarde van de bestelling wanneer de annulering gebeurt minstens tussen de 30ste
   En de 15de kalenderdag vóór de voorziene leveringstermijn;
  • 50% van de waarde van de bestelling wanneer de annulering gebeurt minder dan 15 kalenderdagen vóór de voorziene leveringsdatum. De annulering die gebeurt minder dan 24 werkuren vóór de levering geeft geen aanleiding tot een prijsvermindering.
 4. De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging

III. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de facturen contant betaalbaar te lillois-witterzee. Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij van de koper wissels ontvangen.
 2. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd tegen de interestvoet vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is hij een forfaitaire vergoeding verschuldigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten belope van 10% van het bedrag van de factuur (met een minimum van 125 eur) als dekking van de veroorzaakte administratieve en commerciële kosten .
 3. Het niet betalen van een factuur heeft de opeisbaarheid tot gevolg van alle anderen.
 4. Het protest tegen de factuur gebeurt schriftelijk met vermelding van de datum en het nummer van de factuur, ten laatste 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt te zijn aanvaard.

IV. Vervoer

 1. De goederen worden verzonden op risico van de klant, zelfs indien de verzending franco aan huis wordt gedaan. De vervoer- en portkosten zijn ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders voorzien.
 2. Bij ontvangst van gesloten kisten, wordt de bestemmeling verzocht de inhoud ervan onmiddellijk na te kijken gezien wij geen latere klacht voor foutieve verpakking aanvaarden.
 3. Het gewichtsverlies is ten laste van de klant.
 4. Gebrekkige verpakkingen dienen naar onze maatschappelijke zetel te lillois-witterzee franco teruggezonden binnen de 8 dagen vanaf de datum van ontvangst. De klant moet er op toezien dat het behoud en de terugzending gebeuren onder passende voorwaarden.

V. Levering

 1. Behoudens expliciet andersluidend akkoord, worden de leveringsdata louter ter indicatieve wijze De klant wordt onverwijld in kennis gesteld van de voorzienbare vertragingen bij de levering. Wij zijn niet aansprakelijk voor om het even welk verlies of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de laattijdigheid van een levering, de niet- levering van bestelde goederen of de afwezigheid van informatie over deze situaties.
 2. Geen enkele klacht over de kwaliteit of de conformiteit van de goederen wordt nog aanvaard na meer dan 3 dagen na ontvangst van de goederen.

VI. Ontbinding en opschorting

 1. In geval van vertraging in of moeilijkheden bij de levering van de bestelde goederen of een deel ervan, om redenen onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht om de gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de bestelling aan de klant te betekenen. Dit zal tot geen schadeloosstelling leiden.
 2. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden, mits kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de klant, indien deze laatste in staat van faillissement wordt verklaard, een concordaat of de staking van betaling aanvraagt, zijn handelsactiviteit stopzet, in vereffening gaat of indien zijn kredietwaardigheid in ernstige mate is aangetast ondermeer tengevolge van een beslag op zijn
 3. Wij zijn eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, mits kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de klant, in geval deze laatste zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld zijn betalingsverplichting.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding of schorsing van de overeenkomst die ter kennis van de klant wordt gegeven overeenkomstig onderhavige algemene

VII. Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd de hierboven vermelde bepalingen, blijven de bestelde goederen onze eigendom tot op het ogenblik dat zij door de klant volledig betaald zijn.

VIII. Aansprakelijkheid

 1. Op het ogenblik van het op de markt brengen van de goederen, controleert en verzekert de klant zich van de kwaliteit van de goederen en sluit hij een verzekering bij een verzekeringsmaatschappij tegen alle risico’s van exploitatie en commercialisering, met afstand van vordering tegen de verantwoordelijke derde(n). Behoudens ingeval van bedrog of vrijwillige fout, zijn wij niet aansprakelijk voor de onrechtstreekse of bij repercussie veroorzaakte schade (imagoverlies, klantenverlies, marktverlies,…) ingeval van fout in de uitvoering van de bestelling en/of een gebrek aan de kwaliteit van de geleverde producten. Onze aansprakelijkheid ingevolge de rechtstreekse schade is beperkt ten aanzien van de klant ten belope van de waarde van de bestelling in kwestie.

IX. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Behoudens het recht van vache bleue om het geschil voor de gerechten van de plaats van domiciliëring van de schuldenaar te brengen, vallen de geschillen tussen partijen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van nijvel.
 2. Enkel het belgisch recht is van
Privacybeleid Wettelijke vermeldingen Cookiebeleid AV Vache Bleue AV Frigo-Way Contact

*Kazen met herkomst EU, met zorg door onze specialisten geraspt of versneden en verpakt in België.