packaging packaging packaging
Onze producten
Cooking
Cooking
Cooking
Cooking
packaging packaging
Sneetjes
packaging
Als aperitief
packaging
Geraspte biokazen
packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging packaging
Geraspte kazen
packaging packaging packaging packaging packaging
Cook easy
packaging
Kids

Sneetjes

Nieuw ! Ontdek de nieuwe sneetjes Den Belg. 100% Belgische kaas. Perfect voor boterhammen, sandwiches of croques.

Als aperitief

Ontdek onze kazen die zorgvuldig werden uitgekozen op basis van smaak en kwaliteit. Ideaal om bij het aperitief gezellig samen te delen.

Geraspte biokazen

Geraspte biokazen met 100% smaak, zonder kunstmatige additieven! Ontdek onze selectie geraspte kazen op basis van biomelk van boerderijen met een hart voor de natuur en het dierenwelzijn. Op en top genieten, met respect voor de natuur.

Geraspte kazen

Geraspte kazen: 100% smaak, zonder kunstmatige additieven! Vache Bleue is als Belgisch bedrijf al sinds 1927 gespecialiseerd in kazen. En biedt een uitgebreid assortiment heerlijke geraspte kazen aan. Om lekker te genieten op elk moment.

Op je boterham

Lekker, praktisch en met respect voor de planeet. Smul van heerlijke kaassneetjes op je boterham! Nu in een nieuwe praktische verpakking met 41% minder plastic dan een klassieke verpakking met plastic schaaltje.

Hongertjes

Hongertjes? Een heerlijk tussendoortje van 100% natuurlijke kaas voor als je zin hebt in iets lekkers… En bovendien een gezonder alternatief dan de traditionele snacks!

Cook easy

Ontdek onze mengelingen met 3 geraspte kazen voor nog meer smaak. Perfect om mee te koken, 100% smaak en zonder kunstmatige additieven. Onze kaasmengelingen zijn zorgvuldig samengesteld om de beste bakresultaten te garanderen. Puur plezier voor al je gerechten!

Kids

Hongertjes? Een heerlijk tussendoortje van 100% natuurlijke kaas voor als je zin hebt in iets lekkers… En bovendien een gezonder alternatief dan de traditionele snacks!

Den Belg Caractere

Den Belg Zacht

Mix Sauce op Belgische wijze

Geraspte Emmental

Duo Gruyère & Emmental

Geraspte Emmental Light

Geraspte Cheddar

Tradition

Mix Pasta bio

Mix Gratin

Mix Pizza

Mix Pasta

Cheddar blok

Fun Cheese
De Smurfen

Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Fun Cheese
De Smurfen
Mix Gratin
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Geraspte Cheddar
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Mix Gratin
Geraspte Cheddar
Mix Gratin
Mix Gratin
Mix Gratin
Tradition
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Duo Gruyère & Emmental
Mix Pizza
Mix Pasta bio
Cheddar blok
Tradition
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental Light
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Mix Gratin
Mix Gratin
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Tradition
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Pizza
Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Cheddar
Geraspte Cheddar
Mix Sauce op Belgische wijze
Geraspte Emmental
Tradition
Duo Gruyère & Emmental
Cheddar blok
Mix Pasta
Mix Gratin
Mix Sauce op Belgische wijze
Cheddar blok
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Mix Pizza
Mix Pizza
Mix Pizza
Mix Pasta bio
Geraspte Emmental
Mix Pasta
Geraspte Emmental
Cheddar blok
Mix Pasta
Mix Pasta
Mix Pizza
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Pasta
Mix Gratin
Geraspte Emmental
Geraspte Emmental
Geraspte Cheddar
Mix Sauce op Belgische wijze
Tradition
Mix Gratin
Geraspte Cheddar
Mix Gratin
Cheddar blok
Geraspte Cheddar
Mix Pizza
Geraspte Cheddar
Vache Bleue-questions sur le fromage
vache bleue teste et approuve new
normes de qualite_vache bleue_new
vache bleue rien a cacher new
Vache Bleue_lait de montagne
Vache Bleue Pourquoi Consommer Lait Produits Laitiers
Vache bleue_produits laitiers nutriments_melkproducten
vache bleue_calcium atout
vache bleue_questiosn fromage
alimentation saine_vache Bleue
vache bleue_restes de fromage
vache bleue_gratin
vache bleue_pizza
vache bleue_fondue au fromage

Algemene voorwaarden voor vervoer- en logistieke diensten

I.Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op de vervoer- en/of logistieke diensten en/of andere aanverwante diensten (“de Diensten”) geleverd door de BV Frigo-Way (“de Dienstverlener”) ten behoeve van de medecontractant (“de Klant”).  De AV worden geacht door de Klant in hun huidige staat te zijn aanvaard en houden de volledige verbintenis in die tussen de partijen (de “Partijen”) geldt met betrekking tot het onderwerp ervan.  Zij vernietigen en vervangen alle eerdere documenten met hetzelfde onderwerp die tussen de Partijen zijn uitgewisseld. Bijgevolg wordt overeengekomen dat de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, het mogelijk lastenboek, de contractuele specificaties en/of elk ander gelijkwaardig document van de Klant niet van toepassing zal zijn op de Diensten. Alle door de Klant aan de Dienstverlener toevertrouwde en door deze laatste aanvaarde Diensten veronderstellen de uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de Partijen en geen afwijkende bepalingen van de Klant zijn van toepassing tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Frigo-Way zijn aanvaard.

Wat de Diensten betreft, wordt gespecificeerd dat, ongeacht de hoedanigheid waarin de Dienstverlener optreedt, de Diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het land waarin de Diensten worden uitgevoerd, en bij gebrek aan enige specifieke toepasselijke wet- en/of regelgeving, is het Verdrag van Genève van 19 mei 1956 (“CMR”) van toepassing.

II. Uitvoering van de Diensten:

 1. Verplichtingen van de Klant: De Klant dient het brutogewicht van de producten, inclusief de verpakking en het verpakkingsmateriaal, mee te delen. De informatie op de etiketten moet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften, de sanitaire verklaringen, de eisen inzake traceerbaarheid en aan de documenten die de producten vergezellen.  De Klant overhandigt, tenzij uitdrukkelijk vooraf verklaard en door de Dienstverlener aanvaard, alleen levensmiddelen.
 2. Temperaturen: de uiterste houdbaarheidsdatum, de uiterste verkoopdatum of de minimale houdbaarheid van de aan de Dienstverlener toevertrouwde producten, de temperaturen voor bewaring, opslag, vervoer en levering worden bepaald door de in voege zijnde reglementaire voorschriften. Bij gebreke daarvan geeft de Klant instructies die verenigbaar zijn met de reglementaire en sanitaire vereisten voor bederfelijke producten, en de Dienstverlener zal zich daaraan houden (met een tolerantie in overeenstemming met de reglementaire en wettelijke voorschriften).
 3. Gewicht: tenzij de Klant Frigo-Way uitdrukkelijk heeft verzocht het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van artikel 8 lid 3 van het CMR-verdrag, blijft de Klant verantwoordelijk voor elke overbelasting, desgevallend per as, die tijdens het vervoer wordt vastgesteld. De Klant draagt alle kosten die hieruit voortvloeien, met inbegrip van de schade n.a.v. de immobilisatie van het voertuig en de eventuele boetes of andere kosten die ermee verband houden.
 4. Laden en lossen: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt het laden en lossen door de Klant (of Afzender) of door de geadresseerde en zijn ze hiervoor aansprakelijk. Indien Frigo-Way door de Klant (of de afzender) of door de geadresseerde hierom wordt verzocht, handelt de ondergeschikte(n) van Frigo-Way (of de persoon van wier diensten Frigo-Way voor de bewerkstellingen van het vervoer gebruik maakt) onder toezicht, controle en aansprakelijkheid van de Klant (of afzender) of de geadresseerde. Frigo-Way is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of tijdens het laden en lossen, met name indien het door Frigo-Way gebruikte voertuig of de stuwage ongeschikt blijkt door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant of indien de transportverpakking niet sterk genoeg is om een veilige belading te garanderen.
 5. Leveringstermijn en tijdstip van laden en lossen: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de afhaal- en leveringstermijnen slechts indicatief en worden zij niet gegarandeerd door Frigo-Way, die ter zake slechts een middelenverbintenis heeft. Frigo-Way kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade.De Dienstverlener is in ieder geval niet gebonden door de tijdsvakken voor het laden en lossen. Er kunnen haar geen sancties worden opgelegd en er kan evenmin gevolgschade worden geëist in geval van niet-naleving.
 6. Tijdsduur van immobilisatie: Frigo-Way heeft recht op vergoeding voor de tijd tijdens welke het voertuig immobiel is. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de laad- en lostijd telkens één uur, die Frigo-Way voor zijn rekening neemt. Na dit uur heeft Frigo-Way recht op vergoeding van de volledige kosten van de extra stilstand tijd.
 7. Levering: De levering vindt plaats aan de ingang of aan de laadkades van de gebouwen, tenzij anders overeengekomen. Indien er op de afgesproken levertijd geen bevoegd persoon ter plaatse is, zal Frigo-Way de Klant om een nieuwe leveringsdatum en -tijd vragen. Leveringen die door een tekortkoming van de Klant niet konden worden uitgevoerd, worden geacht te zijn gerealiseerd en worden tegen het volle tarief in rekening gebracht. De bepalingen van artikel 2.4 zijn van toepassing op het lossen.
 8. Weigering van de producten: De Dienstverlener kan producten weigeren waarvan de aard niet of op onvoldoende wijze is aangegeven, waarbij het gewicht niet strookt of die zonder voldoende voorafgaande informatie/aankondiging of buiten de openingstijden van de site aankomen. De Klant draagt uitsluitend de gevolgen van ontoereikende en/of onjuiste en/of te late aangiften.
 9.  Eigendom van de producten: De door de Klant aan de Dienstverlener toevertrouwde producten blijven eigendom van de Klant. Daarom komen de Partijen overeen dat de Dienstverlener niet betrokken zal zijn bij enig geschil over de eigendom van de producten.  De Dienstverlener ontvangt of levert de producten als ontvanger of verzender namens de Klant.  De Dienstverlener is niet de geadresseerde noch heeft de hoedanigheid van afzender.
 10.  Afhaling, Voorbereiding en Verzending van de producten: Elk product waarvan de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste gebruiksdatum is overschreden, mag niet van de site worden afgehaald, behalve wanneer vergezeld met een sanitair pass of wanneer de afhaling plaatsvindt met het oog op de vernietiging ervan. Bij gebrek aan instructies van de Klant binnen een redelijke termijn kunnen de producten door de Dienstverlener op kosten van de Klant worden vernietigd, en wordt de Dienstverlener ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de toestand van het product en de administratieve gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.  De producten worden voorbereid en beheerd tijdens de openingsdagen en -uren van de site.  Zij worden geleverd overeenkomstig de termijnen van het vervoersplan en het netwerk van de correspondenten.  Het vervoersplan kan echter te allen tijde door de Dienstverlener worden gewijzigd.

III. Tarieven

Alle prijzen zijn berekend op basis van de door de Klant verstrekte informatie.  De door Frigo-Way vastgestelde barema’s, offertes en tarieven voor de prijs van de Diensten zijn onmiddellijk van toepassing. Zij kunnen door de Dienstverlener te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of opgeschort.

In elk geval en zelfs in het geval van vooraf vastgestelde prijzen, komen de Partijen overeen om in geval van een tariefverhoging die noodzakelijk is geworden door een wijziging van de economische, politieke, technologische, commerciële, wettelijke/regelgevende en operationele omstandigheden die door de Partijen niet konden worden voorzien en waarop zij geen vat op hebben en die het economisch evenwicht van het contract verstoren, de toepasselijke voorwaarden te goeder trouw te heronderhandelen. In geval van aanhoudende onenigheid over de tariefverhoging kan de kortgedingrechter op verzoek van een der Partijen de overeenkomst aanpassen om deze in overeenstemming te brengen met hetgeen de Partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs zouden zijn overeengekomen indien zij rekening hadden gehouden met de gewijzigde omstandigheden, of één der Partijen toestaan de overeenkomst zonder opzegtermijn of met een verkorte opzegtermijn te beëindigen.

IV. Factuur

Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, zonder disconto. Iedere betwisting betreffende de factuur moet uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven met vermelding van de betwistingsredenen aan Frigo-Way worden meegedeeld. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk geacht te zijn aanvaard. Elke aftrek/compensatie door de Klant is bovendien strikt verboden.

De gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag leidt automatisch en zonder enige formaliteit tot het verval van alle termijnen, hetgeen onmiddellijk en van rechtswege de opeisbaarheid van alle op de datum van dit verzuim verschuldigde bedragen tot gevolg heeft en de Dienstverlener machtigt om contante betaling te eisen alvorens enige nieuwe Dienst te verrichten. Bovendien zullen de verschuldigde bedragen automatisch aanleiding geven tot vertragingsintresten aan de rentevoet gelijk aan deze die de Europese Centrale Bank toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten, alsmede een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten ten bedrage van 10% van de onbetaalde prijs, met een minimum van 250 euro en een maximum van 3.000 euro (of een hoger bedrag onder voorwaarde van verantwoording).

V. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Dienstverlener die optreedt als entrepothouder of in verband met door hem verrichtte logistieke diensten, of voor enige andere dienst als die van vervoerder:

 1. Behalve in geval van overmacht en andere in deze voorwaarden genoemde gevallen is Frigo-Way slechts aansprakelijk voor schade en/of verlies veroorzaakt door haar schuld en/of nalatigheid. De bewijslast ligt bij de Klant.
 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot directe materiële schade aan de goederen. De Dienstverlener is slechts aansprakelijk indien deze schade uitsluitend door de Dienstverlener is veroorzaakt.De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Dienstverlener met name op geen enkele wijze aansprakelijk is:
  • betreffende de vervaardiging van de producten, hun samenstelling, hun intrinsieke eigenschappen, hun verkoop, marketing en distributie, hun etikettering (met name overeenkomstig EU-Verordening 1169/2011 INCO), hun controle (met name ziet de Klant toe op de naleving van de microbiologische criteria van zijn producten overeenkomstig EU-Verordening 2073/2005). De Klant is verplicht zich te houden aan alle wetgeving, met name de lokale en Europese wetgeving met betrekking tot de producten.  Het is met name aan de Klant om de ingevoerde producten aan te geven overeenkomstig de geldende wetgeving;

   

  • voor immateriële schade, die al dan niet gevolgschade is (zoals bijvoorbeeld exploitatieverlies, commerciële schade, schadebedingen of contractuele boetes ten laste van de Klant, verschil in leveringsprijzen, imagoschade, reputatieschade, edm)

   

  • in geval van schade, ongeacht de oorzaak, aard of omvang, die het gevolg is van een storing in de EDI-verbinding, de IT-apparatuur of de programmatuur van de Klant en/of van een derde, of die niet onder de controle van de Dienstverlener valt.
   Bijgevolg zien de Klant en zijn verzekeraars af van elk verhaal tegen de Dienstverlener en zijn verzekeraars voor alle schade die voortvloeit uit de drie hierboven vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid.  In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de nodige verzekeringen (met uitsluiting van de subrogatievordering van de verzekeraar tegen de aansprakelijke persoon) te onderschrijven om het saldo van zijn schade te dekken.  Indien de Klant deze verplichting niet nakomt of indien de ontheffing van aansprakelijkheid om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet zou kunnen worden toegepast, is de Klant persoonlijk aan de Dienstverlener en diens verzekeraars een volledige garantie verschuldigd.
 3. Wanneer de Dienstverlener compensatie verschuldigd is voor geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen, wordt deze compensatie berekend (i) op basis van de kostprijs van de goederen vermeerderd met de kosten van het vervoer tot aan de ontvangst door de logistieke dienstverlener wanneer de Klant een producent is of (ii) op basis van de aankoopprijs vermeerderd met de kosten van het vervoer tot aan de ontvangst door de logistieke dienstverlener in alle andere gevallen (bijv. wanneer de Klant een distributeur of een commerciële tussenpersoon is). Tenzij de schade opzettelijk door de directie van de Dienstverlener is veroorzaakt, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag gerekend volgens het gewicht per gebeurtenis en per jaar. Dit maximumbedrag wordt tussen de Partijen bij het sluiten van het contract overeengekomen. Bij ontstentenis van specifiek akkoord hieromtrent geldt een maximumbedrag van 4 bijzondere trekkingsrechten (STR) per kilogram verloren of beschadigde goederen met een absoluut maximum van € 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die uit één en dezelfde oorzaak voortvloeien, alsmede een maximale schadevergoeding van € 100.000 per jaar en per Klant.
  • Eventuele voorraadverliezen en/of afwijkingen worden op verzoek van de Klant eenmaal per jaar geëvalueerd. Bij een positief verschil zal de Dienstverlener geen aanspraak maken op enige vergoeding. Negatieve verschillen en positieve verschillen worden met elkaar verrekend.
 4. De Dienstverlener is gemachtigd de goederen te verkopen zonder instructies van de Klant te moeten afwachten indien de bederfelijke aard of toestand van de goederen dit rechtvaardigt of indien de opslagkosten niet in verhouding staan tot de waarde van de goederen. De waarde van de goederen wordt bepaald door de productiekosten of, bij gebreke daarvan, door de gangbare marktprijs of, bij gebreke daarvan, door de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit. Hij kan ook tot verkoop overgaan indien de Klant goederen achterlaat of ervan afziet.

VI.Aansprakelijkheid van de Dienstverlener als vervoerder

 1. De aansprakelijkheid van Frigo-Way als vervoerder wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag. Deze aansprakelijkheidsregeling sluit de aansprakelijkheid krachtens artikel 5.1 uit en is daarmee niet cumuleerbaar.
 2. De chauffeurs mogen geen instructies of verklaringen van de Klant of derden aanvaarden die Frigo-Way binden met betrekking tot :
 • de waarde van de goederen, die als referentie moet worden gebruikt in geval van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging (art. 23 en 25 CMR)
 • de levertijd (art. 19 CMR)
 • instructies voor tegen- remboursbetaling (art. 21 CMR)
 • bijzondere waarde (art. 24 CMR) of bijzonder belang bij de levering (art. 26 CMR)
 • instructies of verklaringen betreffende gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen waarvoor speciale voorschriften gelden.

VII. Facultatieve verzekering voor vervoersdiensten

Indien de marktwaarde van de producten de wettelijke of contractuele aansprakelijkheidslimieten van de Dienstverlener overschrijdt, kan de Klant de Dienstverlener verzoeken voor zijn rekening een verzekering “ad valorem” af te sluiten, onder voorbehoud van aanvaarding door de Dienstverlener en betaling van de overeenkomstige premie, met vermelding van de te dekken risico’s en de te garanderen waarden. De verzekeringsinstructies moeten voor elke operatie schriftelijk worden herhaald.  Een dergelijk verzoek tot sluiting van een “ad valorem”-verzekering kan niet worden beschouwd als een verklaring van bijzonder belang bij de levering in de zin van het CMR-Verdrag.

VIII. Vertrouwelijkheid

Tijdens de uitvoering van de Diensten verbindt de Klant zich ertoe alle informatie die hij van de Dienstverlener ontvangt en die de Dienstverlener tijdens de uitvoering van de Diensten meedeelt, met name technische, financiële, commerciële en operationele informatie, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken (behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener).

IX. Intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen, is de groep waartoe de Dienstverlener behoort de eigenaar van alle informatie, visuals, logo’s, concepten, specificaties, documenten, knowhow en andere elementen die bekend zijn in de AV en in elk contractueel document dat de Partijen bindt en/of aan de Klant is meegedeeld in het kader van precontractuele besprekingen en de uitvoering van de Diensten. De Klant en/of een door de Klant aangewezen derde (consultant, auditor, enz.) is niet gemachtigd deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

IIX. Overmacht

De verplichtingen van elke Partij worden van rechtswege en zonder formaliteit opgeschort en haar aansprakelijkheid wordt opgeheven in geval van overmacht, gedefinieerd als onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden die de uitvoering van de Diensten onder redelijke economische voorwaarden onmogelijk maken.  Als zodanig worden met name beschouwd : arbeidsconflicten, stakingen, onoverkomelijke belemmeringen en alle andere omstandigheden zoals rekwisitie van de overheid, embargo, algemeen gebrek aan voorraden, beperkingen op het gebied van werkgelegenheid en energie, diefstal met inbraak of geweld, brand, explosie, blikseminslag, waterschade, oorlog, burgeroorlog, aanslag, beperking(en) of voorziening(en) opgelegd door de overheid als gevolg van een epidemie of pandemie, gedeeltelijke onderbreking of volledige blokkering van telecommunicatienetwerken, elektriciteitsnetwerken of daden van computerhacking.  Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) werkdagen aanhoudt, komen de Partijen bijeen om te beslissen over de voorwaarden voor de voortzetting of beëindiging van de samenwerking tussen de Partijen.  De vertraging ten gevolge van de overmacht verlengt de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen van de partij die onder de overmachtssituatie lijdt.

X. Audit

Voorafgaand aan elke audit of inventarisatieprocedure overeenkomstig artikel 5.1.4 verbindt de Klant zich ertoe de Dienstverlener ten minste zeven (7) werkdagen vóór de datum van de audit schriftelijk op de hoogte te brengen van het doel en de voorwaarden van de audit. Alle auditkosten zijn voor rekening van de Klant.

XI. Exceptie van niet-nakoming en retentierecht

: In geval van niet-nakoming door een Partij is de exceptie van niet-nakoming van rechtswege. Bovendien ziet elke Partij ervan af een derde in te schakelen om de verplichtingen van de in gebreke blijvende Partij na te komen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van een rechter. De verschillende vorderingen van de Dienstverlener op de Klant, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende eerdere zendingen en op goederen die de Dienstverlener niet meer in zijn bezit heeft, vormen één enkele, ondeelbare vordering waarvoor de Dienstverlener al zijn rechten en voorrechten kan uitoefenen. De Dienstverlener heeft een retentierecht op alle door de Dienstverlener verzonden, vervoerde, opgeslagen of anderszins onder zich gehouden materialen en/of goederen, dit ter dekking van alle bedragen die de Klant uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal zijn.

XII. Duur van het contract en opzegtermijn

Wanneer het contract voor onbepaalde tijd is gesloten of in geval van een commerciële relatie die reeds langer dan een jaar bestaat en regelmatig is, kan elke Partij het contract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van 6 maanden. De termijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de verzending van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

In geval van beëindiging van de contractuele relatie zonder inachtneming van de opzegtermijn of met onvoldoende opzegtermijn heeft het slachtoffer van de inbreuk recht op een vergoeding die overeenkomt met de ontbrekende opzegtermijn. De Partijen komen onherroepelijk overeen dat de door de Dienstverlener geleden schade wordt berekend op forfaitaire basis volgens de volgende formule: gemiddelde omzet over de 12 maanden voorafgaand aan de kennisgeving van beëindiging x 28% winstmarge. De Partijen erkennen de redelijkheid van deze beoordeling van de winstderving.

In geval van ontbinding, insolvabiliteit en/of faillissement en/of enige andere vorm van collectief akkoord over de schulden van een van de Partijen, heeft de andere Partij in ieder geval het recht het contract per aangetekende brief zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling te beëindigen.

XIII. Beëindiging van het contract

Onverminderd zijn recht om schadevergoeding te eisen, kan elke Partij de contractuele relatie onmiddellijk beëindigen in geval van ernstige tekortkoming van de andere Partij, na een ingebrekestelling die meer dan 15 dagen zonder gevolg is gebleven. De schuldeiser van de verbintenis dient bij de schriftelijke kennisgeving aan de schuldenaar de schendingen die hij inroept te omschrijven.

XIII. Intuitu Personae

De Dienstverlener kan de uitvoering van alle of een deel van de Diensten uitbesteden. In dat geval is de Dienstverlener als enige verantwoordelijk voor de keuze van zijn onderaannemer.  Er wordt overeengekomen dat de filialen en leden van de groep waartoe de Dienstverlener behoort niet worden beschouwd als onderaannemers onder deze AV.  Bovendien kan de Dienstverlener zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk vrij overdragen, op welke wijze dan ook, met inbegrip van inbreng in een andere onderneming, al dan niet lid van zelfde groep.

XV. Bescherming en verwerking van persoonsgegevens:

de groep waartoe de Dienstverlener behoort heeft een algemeen privacybeleid dat een kader biedt voor het verantwoord verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens binnen het strikte kader van de activiteiten van de groep (“Privacybeleid”).

XVI. Varia

 1. Het verzuim van een der Partijen om van de andere Partij te verlangen dat zij haar verplichtingen onder deze Voorwaarden nakomt, of het verzuim om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen (ongeacht wanneer of hoe lang), kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van enig recht of rechtsmiddel, en evenmin de geldigheid of inhoud van het contract of een deel daarvan aantasten.
 2. Indien een bepaling van deze AV ongeldig is, laat dit de geldigheid of naleving van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. De Partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen om de ongeldige clausules door geldige te vervangen.
 3. Geschillenbeslechting: Op deze AV is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil over de interpretatie of de uitvoering van de Diensten dat de Partijen niet in der minne kunnen regelen binnen dertig (30) werkdagen na de aanvang van de poging tot minnelijke schikking, beslissen de Partijen uitsluitend beroep te doen op de Ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant, onverminderd de mogelijkheid voorzien onder artikel 31, lid 1, van het CMR-Verdrag, indien van toepassing.
Privacybeleid Wettelijke vermeldingen Cookiebeleid AV Vache Bleue AV Frigo-Way Contact

*Kazen met herkomst EU, met zorg door onze specialisten geraspt of versneden en verpakt in België.